Yuen Woo-ping

Yuen Woo-ping

Birthday 01-01-1945
Place of Birth Guangzhou, China